Litter less

Проблемът с отпадъците, разглеждани като естествен продукт съпътства живота на хората в съвременния индустриален свят. Количеството на ежедневно отделяните замърсяващи вещества расте непрекъснато. Комплексният им химичен, а понякога и токсичен характер, представлява сериозен риск за здравето и живота на хората и крие непосредствена опасност за околната среда. Чрез кампанията „Да намалим отпадъците” ще се засили общественият интерес към разделното събиране на отпадъците, към рециклирането и повторната употреба на материали, като се акцентира върху личния принос на всеки ученик, на всеки човек, за опазване чистотата на въздуха, водите и почвата. През време на кампанията учениците ще бъдат информирани относно рисковете за здравето и живота им, произтичащи от нарастването на количеството на отпадъците, формиране на нова еколого-съобразна култура.

Във всяка класна стая хартиените отпадъци се събират в кашони и на определен етап се предават в пункта за рециклиране. А всички други отпадъци се изхвърлят в специални контейнери, които периодично се извозват от фирма „Сорико”.

В Начално училище „Любен Каравелов ” има и специален контейнер, в който се събират разделно използваните батерии.

След ремонта на физкултурния салон, районът около сградата ще бъде почистен от отпадъците и ще бъдат посадени цветя и дървета.

Екологичният преглед е извършен от учениците от СИП Екология, под ръководството на госпожа Овчарова.

Еко комитет

                                                                                

The problem with the waste, considered as a natural product, accompanies the lives of people in the modern industrial world. Daily amount of emitted pollutants is continuously growing. Their complex chemical and sometimes toxic nature is a serious risk to the health and life of humans, and it is an imminent danger to the environment. Through the "Litter less campaign" we will increase public awareness of the separate collection of waste for recycling and reuse of materials, with emphasis on the personal contribution of each student, every person to protect the purity of air, water and soil. During the campaign, students will be informed about the risks to health and life caused by the increase of waste, creating new eco-friendly culture.

In each classroom, paper waste is collected in boxes and at some stage it is transmitted to a recycling point. All other waste is disposed in special containers that are regularly transported by the firm "Soriko".

In Primary School "Lyuben Karavelov" there is a special container that is used for separately collecting of waste batteries.

After the repairs of the gym, the area around the building will be cleaned of waste and will be planted with flowers and trees.

Environmental review is conducted by the students of the Club Ecology under the direction of Mrs. Ovcharova.

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a free websiteWebnode