ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

    НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора като средищно училище е включено от м. І.2012 г. в Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

    Чрез този проект се цели да се подпомогне процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І-ІV клас като се:

  • Насърчава развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците.
  • Създават възможности за успешно преминаване в следващия клас на учениците и ограничаване рисковете за отпадане на учениците.
  •  Подобрява материалната база в училището с оглед осигуряване на най-подходяща среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

    В НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора след проучване сред родителите и подаване на заявления се сформираха 8 групи ПИГ. Броят на учениците в групите е съобразен с нормативните изисквания.

    Наред с учебната подготовка за следващия ден учениците имат възможност да се включват в различни дейности по интереси, съобразени с тяхната възраст, възможности и желания.

    Учениците обядват в стола на училището, където се предлага вкусна и калорична храна, съобразена с изискванията. Спортните игри и занимания осигуряват физическо израстване на учениците.

    Осигурено е медицинско обслужване и охрана през целия ден в училище.

    През следващите учебни години, чрез този проект ще се подобрява развитието на личността на ученика, неговата мотивация за учене, ще се създадат по-добри условия за общуване. Всеки ученик ще може да покаже своите умения, знания, възможности в организираните конкурси, състезания и други прояви.

Дире              Директор НУ „Любен Каравелов”: Иван Цветанов

---______________________________________________________________________

                    Инвестира във вашето бъдеще!

 

автор на филма:г-жа П. Желязкова ръководител ПИГ 1 клас

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Make a free websiteWebnode