Подготвителна група

    Към НУ"Любен Каравелов" съществува Подготвителна група. В нея се обучават и възпитават деца от град Нова Загора и населени места от общината. Подготвителната група в училище е предпочитана от родителите като предимствата са:  чудесните условия - модерна сграда, уютна, слънчева и огласяна от детски гласове, нови мебели и обзавеждане, компютърен кабинет, мултимедия , физкултурен салон, еко парк за отдих и игри,  близка до учебната среда в първи клас обстановка, безплатен транспорт по желание на родителите, безплатна закуска и плод по програма"Училищен плод", възможност за активно участие в училищните мероприятия и неусетно адаптиране на детето към училищния режим в 1 клас.   Родителите избират Подготвителната група в нашето училище, разчитайки на  сплотения преподавателски екип и отлично подготвените учители.

  Г-жа Красимира Михайлова, учител с богат  педагогически опит  образова, възпитава и обгрижва децата с голяма любов.

 


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) Учебното съдържание на предучилищната
подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от
обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по
образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по
чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния
план.
Чл. 3. Изискванията за учебно съдържание по чл. 2 включват общи и специфични
знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.
Раздел II
Учебно съдържание по образователни направления
Чл. 4. Учебното съдържание по образователните направления се разпределя, както
следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) български език и литература (приложение № 1);
2. математика (приложение № 2);
3. ориентиране в социалния свят (приложение № 3);
4. ориентиране в природата (приложение № 4);
5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) изобразително изкуство (приложение № 5);
6. физическа култура (приложение № 6);
7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) музика (приложение № 7);
8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) конструктивно-технически и битови дейности
(приложение № 8);
9. (нова - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) игрова култура (приложение № 9).
Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) Знанията, уменията и отношенията на децата
като очаквани резултати от обучението и възпитанието по образователните
направления и възрастови групи се конкретизират с учебните програми за
предучилищно възпитание и подготовка и с учебната програма за задължителна
подготвителна група/подготвителен клас.

             

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Make a website for freeWebnode